Unsere HÜndinnen / Females


WW'11, ACH, Eurosighthoundwinner 2010, 2011 Ajándék Daylight

 

Wurftag/d.o.b.: 11.04.2008

 

https://magyaragar.breedarchive.com/animal/view/ajandek-daylight-1905cadc-2bbc-459d-985e-3f8633a52d8f

 

Daylight ist die Mutter unseres E-Wurfs (geboren am 20.5.2014)

Daylight is the mother of our E-litter (d.o.b. 20/5/2014)

 

Besitzer/Owner: Mazura


ATJCH, DWZRV-JCH, VDHJCH, HJCH, JBIS Vakvágta Ajándék Nyuszi

 

Wurftag/d.o.b.: 11.04.2018

 

https://magyaragar.breedarchive.com/animal/view/vakvagta-ajandek-nyuszi-4450ca5f-15bb-42a9-a55e-95a90b1fdf5e

 

Besitzer/Owner: Dr. Szandra Barath/Mazura 


ACh. Vice WM 2002 Dévaj Genie

 

25.04.2000-21.11.2014

 

Pedigree


EM 2005, WM 2006, WM 2007 Dévaj Ozon

 

23.06.2002 - 06.06.2015

 

Ozi ist die Mutter unseres D-Wurfs.

Ozi is the mother of our D-litter.

 

Pedigree